Paczkomania

regulamin

§1
 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę Paczkomania, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie międzynarodowym na rzecz jej klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami.
 2. Paczkomania wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przesyłanie i doręczanie przesyłek samodzielnie oraz przy pomocy swoich agentów.
§2
 1. Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wielkiej Brytanii.
§3
 1. Umowa o świadczenie usług kurierskich pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą zostaje zawarta w momencie podpisania przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcę listu przewozowego.
 2. Przed podpisaniem przez Zleceniodawcę listu przewozowego, jest on zapoznawany z niniejszym regulaminem. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza znajomość niniejszego regulaminu. Regulamin zaczyna wiązać strony, jako integralna część zawartej umowy o świadczenie usług pocztowych, od  momentu podpisania listu przewozowego. 
§4
Tryb przyjmowania i doręczania przesyłek
 1. Zleceniodawca zgłasza do Zleceniobiorcy chęć nadania przesyłki mailowo lub telefonicznie.
 2. Paczkomania zobowiązuje się dostarczyć powierzone przesyłki do odbiorcy, lub przekazać je firmie zewnętrznej dokonującej finalnego doręczenia do odbiorcy w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od momentu wysłania transportu. Okres ten zwykle trwa nie dłużej nż. 5 dni roboczych, jednak ze względu na odległość i specyfikę transportu może ulec wydłużeniu, na co nasza firma nie ma wpływu.
 3. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego, stosowanego aktualnie przez Zleceniobiorcę.
 4. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca, pierwsza kopia zostaje u Zleceniobiorcy, na której pobierane jest potwierdzenia odbioru z podpisem odbiorcy, datą i godziną otrzymania przez niego przesyłki, natomiast druga kopia pozostaje u adresata.
 5. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka doręczana jest osobie upoważnionej u adresata do odbioru korespondencji, tj. pracownikowi kancelarii, recepcji, sekretariatu lub innej osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa adresata.
 6. W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.
 7. W przypadku nieobecności adresata, Zleceniodawca pozostawia awizo, w którym wskazany jest kontakt ze Zleceniobiorcą. Termin na kontakt ze Zleceniobiorcą wynosi 3 dni i jego bieg rozpoczyna się dnia następnego po awizowaniu przesyłki. W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.

  Pierwsze dwie próby dostarczenia przesyłki są bezpłatne. Kolejne próby dostarczenia na życzenie nadawcy lub odbiorcy będą dodatkowo płatne.
  Przesyłki niedostarczone, a zalegające na magazynie dłużej niż 30 dni – będą obciążane dodatkową opłatą za magazynowanie. Wydanie ich będzie możliwe tylko po wyrównaniu naliczonego obciążenia w wysokości 1PLN/1dzień lub 0,5 GBP/1dzień kalendarzowy magazynowania.
§5
Tryb przyjmowania i doręczania przesyłek
 1. Masa całkowita przesyłki standardowej nie może przekroczyć wagi 20 kg, a wymiary muszą mieścić się w granicach max 100cm x 60cm x 60cm, a suma boków nie przekracza łącznie 220 cm.
 2. Na przesyłki o wadze całkowitej ponad 20 do 50 kg oraz na przesyłki,których wymiary przekraczają 100/60/60 cm, a suma boków  przekracza 220 cm,  obowiązują dopłaty. Na większe gabaryty i przesyłki o masie przekraczającej 50 kg obowiązuje inny, odrębny, ustalany indywidualnie cennik.
 3. Zawartość musi być spakowana w odpowiedniej wielkości i grubości , dostosowany do wagi towaru, odporny na wilgoć i nieuszkodzony karton (karton nie może być zgnieciony, poprzebijany, rozdarty, zamoczony itp.) lub pojemnik plastikowy. Należy stosować nowe, dobrej jakości kartony, które muszą wytrzymać zarówno ciężar towaru składowanego wewnątrz, jak i napór paczek znajdujących się w danym środku transportu.
 4. Zawartość paczki, nie może się stykać bezpośrednio z opakowaniem (towar musi być odizolowany od ścian opakowania zewnętrznego co najmniej 4 cm warstwa ochronna) ani z innymi towarami wewnątrz opakowania. Przedmioty muszą być unieruchomione wewnątrz kartonu.
 5. Zawartość paczki musi zawsze być chroniona poprzez owinięcie jej materiałem zabezpieczającym przed wilgocią i uszkodzeniami (folia bąbelkowa, papier pakowy, styropian, przegrody kartonowe, pianka PP, lub opakowana w osobny karton) – minimalna grubość warstwy ochronnej to 4 cm z każdej strony. Masa opakowania oraz zabezpieczenia są wliczane do masy przesyłki.
  Opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna oraz uniemożliwiać dostęp do przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów. 
 6. Zawartość nie może mieć swobody ruchu wewnątrz opakowania (wszelkie wolne przestrzenie muszą być wypełnione). Opakowanie musi być na tyle duże, aby znalazło się w nim miejsce na zabezpieczający wypełniacz. Nie należy dopuścić do tego, aby towar składowany wewnątrz opakowania miał możliwość ruchu. Wolne przestrzenie należy wypełniać odpowiednim wypełniaczem.
 7. Karton musi mieć kształt sześcianu. Nic nie może wystawać po zamknięciu z opakowania na ściankach kartonu nie mogą powstawać żadne deformacje, wybrzuszenia, zagięcia.
 8. Opakowanie musi chronić zawartość przed uszkodzeniem i ingerencja osób trzecich, zalecamy stosowanie firmowych taśm klejących, lub niepowtarzalnego znakowania łączeń.
 9. Towary delikatne lub kruche powinny być dodatkowo oznakowane w widocznym miejscu na opakowaniu. (specjalnymi znakami ostrzegawczymi bądź napisem np.: „szkło”, „nie rzucać”).
 10. Oryginalne opakowania producenta w większości przypadków są projektowane jedynie do transportu masowego na paletach lub w kontenerach i nie zabezpieczają zawartości w transporcie jednostkowym W wypadku rażących braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia jej do przewozu.
 11. Opakowanie powinno być trwale i czytelnie  oznaczone,co do miejsca dostarczenia (dokładny adres i aktualny numer kontaktowy nadawcy i odbiorcy).
 12. Plecaki, walizki, i torby podróżne – nie stanowią odpowiedniego opakowania – powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem, rozerwaniem, ubrudzeniem czy  ingerencja osób trzecich. Plecaki, walizki, i torby podróżne – nie zapakowane w/w wymienionych zasad, uważane są ze opakowanie zewnętrzne.
 13. Nie wolno przesyłać w paczkach żadnych niebezpiecznych materiałów ani płynów (wybuchowych, łatwopalnych, żrących, farb, rozpuszczalników, benzyn itp.). Takie produkty mogą zniszczyć przesyłki innym wysyłającym.
 14. ZABRONIONE JEST PRZESYŁANIE WSZELKIEGO RODZAJU PŁYNÓW, ORAZ ŚWIEŻEJ SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ ŻYWNOŚCI. Paczkomania nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie wnętrza przesyłki będące następstwem wycieku lub rozlania się płynów w czasie transportu. Odpowiedzialność ta spada na nadawcę. Nadawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia innych przesyłek.
 15. Zabronione jest łączenie ze sobą dwóch i większej ilości kartonów.
 16. Paczkomania nie ma w obowiązku sprawdzać poprawności pakowania przesyłki – odpowiedzialność tą dzierży nadawca paczki. Przyjęcie przez Paczkomania przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym regulaminie.
 17. Opakowanie nie jest objęte ubezpieczeniem i nie podlega roszczeniom z tytułu uszkodzenia.
§6
Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu
 1. przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję,
 2. przesyłek zawierających żywe rośliny i zwierzęta,
 3. przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 4. przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonane usługi pocztowej przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych,
 5. przesyłek posiadających dużą wartość materialną, lub historyczną,zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty,  zbywalne papiery wartościowe,
 6. innych przesyłek, których przewóz jest zakazany przepisami obowiązującego prawa, materiały akcyzowe (np. papierosy, produkty tytoniowe, alkohol), narkotyki,
 7. przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki, nie zapakowanych prawidłowo lub w rażący sposób naruszających zasady poprawnego pakowania,
 8. wymagających temperatury kontrolowanej, lub przydatności do użycia krótszej niż 14 dni,      
§7
Towary zabronione i odpowiedzialność
 1. NADAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ, WYSYŁAJĄC PACZKĘ, DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW KODEKSU PRAWA KARNEGO ZABRANIAJĄCEGO POSIADANIA, PRZEWOŻENIA I ROZPROWADZANIA BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, ŁATWOPALNYCH, NARKOTYKÓW, PAPIEROSÓW I ALKOHOLU- NA MOCY POSTANOWIEŃ O RUCHU GRANICZNYM KRAJÓW UE.
 2. Ze względów bezpieczeństwa paczki są sprawdzane automatycznie po dotarciu do magazynu w Polsce. Jeśli Państwo życzą sobie być przy otwarciu przesyłki, prosimy stawić się w naszym magazynie w Woli Mieleckiej następnego dnia roboczego następującego po odebraniu przesyłki przez kuriera, o godz. 15.00. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie.
 3. W przypadku próby przemytu ww. ładunków, przesyłka może ulec przepadkowi, a nadawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów ustawy KPK.
 4. Nadawca lub odbiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej związanej z obciążeniem kosztami czynności: ujawnienia, wyjaśnienia i utylizacji spowodowanych próbą przemytu towarów, o których mowa wyżej. Obciążenia te mieszczą się w przedziale od 75GBP do 1500GBP.
 5. Służby celne i porządkowe wszystkich krajów, przez które odbywa się tranzyt towarów, są upoważnione do kontroli zawartości ładunków. W związku z tym istnieje możliwość naruszenia lub całkowitego otwarcia przesyłki, na co nasza firma nie ma wpływu.
 6. Pozostałe roszczenia i kwestie sporne rozstrzygają przepisy i postanowienia Kodeksu Prawa Cywilnego.
§8
 1. Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres odbiorcy, który podany jest jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać w szczególności pocztowy kod adresowy odbiorcy stosowany przez Pocztę Polską.
 2. Zleceniobiorca może przyjąć do przewozu przesyłkę, na której brak jest kodu lub podane dane adresowe są nieczytelne, lecz w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne niedoręczenie przesyłki lub opóźnienie w doręczeniu, a także za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia przesyłki.
 3. Wszystkie informacje odnośnie trybu doręczenia przesyłki innego niż standardowy, tj. doręczenia w soboty, niedziele i święta, zastrzeżenie godziny doręczenia i inne informacje odnośnie niestandardowych terminów doręczeń nadawca umieszcza na liście przewozowym, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z firmą. W przypadku braku tych informacji na liście przewozowym Zleceniobiorca doręcza przesyłkę jak standardową.
  Istnieje możliwość odbioru przesyłki od nadawcy lub jej dostarczenia do odbiorcy w konkretnym terminie dogodnym dla klienta na terenie Anglii (konkretna data i godzina). Jednak ze względu na specyfikę pracy kuriera, za taką dodatkową usługę doliczona jest opłata w wysokości 30 GBP.
§9
 1. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu w następujących warunkach (bez zwrotu opłaconych wcześniej należności):
  • kiedy istnieje czasoprzestrzenna niemożność wykonania usługi,
  • kiedy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej niezgodności,
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
  • przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi pocztowej przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę  środków i urządzeń transportowych,
  • zaistnienia innych przyczyn wskazanych w ustawie Prawo Pocztowe z dnia 12.06.2003 (DZ.U. Nr 130 poz. 1188).
§10
 1.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach:
  • Jeżeli adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  • Przesyłka została źle zaadresowana, w szczególności kiedy występuje błąd w nazwisku odbiorcy, nazwie firmy, nazwie ulicy, numerze kodu i miejscowości odbiorcy,
  • Jeżeli zawartość faktyczna przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy wysłaniu,
  • Wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć między innymi wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, warunki pogodowe uniemożliwiające przemieszczanie lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy Paczkomania zdarzenia. 
§11
 1. Opłata za przesyłki według obowiązującego cennika Zleceniobiorcy odbywa się na podstawie rachunków. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo ze Zleceniodawcą, w zależności od tego czy usługa jest jednorazowa czy wielokrotna. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego cennika lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zleceniodawcy nadający znaczną ilość przesyłek, w ustalonym ze Zleceniobiorcą okresie rozliczeniowym, mogą uzyskać specjalną taryfę cenową, niższą od zawartej w cenniku i zależną od ilości nadawanych przesyłek.
§12
 1. Dopóki przesyłka znajduje się u Zleceniobiorcy, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.  
§13
 1. Zleceniodawca zostaje poinformowany, iż otwarcie przesyłki i sprawdzenie jej zawartości przez Zleceniobiorcę może nastąpić na żądanie osób i organów uprawnionych do tego przez przepisy prawa.
§14
 1. W razie opóźnienia w doręczeniu przesyłki odbiorca, w obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy spisuje protokół.
 2. W protokole umieszczona zostaje: data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia w doręczeniu przesyłki, podana przez przedstawiciela Zleceniobiorcy.
 3. Protokół jest podpisywany przez odbiorcę i przedstawiciela Zleceniobiorcy. 
 4. Na podstawie spisanego w sposób określony powyżej protokołu Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zwrotu sumy z tytułu opóźnienia w przewozie.
 5. Zwrot sumy z tytułu opóźnienia przesyłki następuje w sytuacji,  kiedy za opóźnienie w wykonaniu usługi ponosi winę Zleceniobiorca. W takim wypadku kwota zwracana Zleceniodawcy jest równa kwocie zapłaconej za wykonanie usługi, zwiększonej o 50 % tej kwoty.
 6. Za opóźnienie w wykonaniu usługi uznaje się niedostarczenie przesyłki po upływie 24 godzin, w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do adresata.
 7. Za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 8. Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy. 
§16
 1. Za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak  niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 2. Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości  utraconych  rzeczy. 
 3. Za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.
 4. Z uwagi na duże ryzyko uszkodzenia z ubezpieczenia transportowego wyłącza się przedmioty: delikatne i kruche, szklane, porcelanowe, ceramiczne, elektroniczne jak podzespoły elektroniczne i komputerowe, komputery, laptopy, telefony, pady, ekrany  LCD, LED, PLAZMA, monitory i telewizory oraz sprzęt RTV i AGD itp. Przedmioty te będą ciągle transportowane na życzenie klienta bez odpowiedzialności odszkodowawczej firmy Paczkomnia.
 5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcę, adresata lub osoby trzecie.
 6. Zleceniobiorca odpowiada za przestrzeganie tajemnicy pocztowej, która obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług lub korzystania z tych usług.
 7. Usługę uznaje się za nienależycie niewykonaną, jeśli z winy Zleceniobiorcy nastąpiło:
  1. opóźnienie w doręczeniu przesyłki,
  2. ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
 8. Usługę uznaje się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki przez Zleceniobiorcę. 
§17
Procedura reklamacyjna
 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, tj. opóźnieniem w jej doręczeniu, utratą, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  biuro@paczkomnia.com.
  1. Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji, dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki będą odrzucone, w przypadku nieodpowiednio jej zabezpieczenia do transportu.
  2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane jedynie na podstawie protokołu spisanego przez kuriera na miejscu przy dostarczaniu przesyłki.
  3. Transport wartościowych przedmiotów oraz przesyłek o dużej wartości WINIEN BYĆ ZGŁOSZONY NA FORMULARZU co do rzeczywistej wartości i dokładnego opisu towaru (marka, stan, ilość, specyfikacja) I UBEZPIECZONY.
  4. KAŻDA PRZESYŁKA PO DOSTARCZENIU WINNA BYĆ OTWARTA W OBECNOŚCI KURIERA.
  5. WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI CO DO STANU ORAZ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE NA MIEJSCU KURIEROWI NIEZWŁOCZNIE PO DOSTARCZENIU.
  6. ZŁOŻENIE PODPISU KURIEROWI RÓWNA SIĘ Z PRZYJĘCIEM PACZKI BEZ ZASTRZEŻEŃ.
  7. PO TAKIM PRZYJĘCIU PRZESYŁKI – JEŻELI NIE ZOSTAŁA UJAWNIONA SZKODA I NIE SPISANO PROTOKOŁU Z KURIEREM NIE MA MOŻLIWOŚCI WSZCZĘCIA JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.
  8. Podstawą do zwrotu wartości uszkodzonej przesyłki jest ubezpieczenie, list przewozowy, informacja od kuriera o zdarzeniu, dokumenty potwierdzające jej wartość (paragony, rachunki), zdjęcia uszkodzonej przesyłki.
 2. Paczkomania nie ma w obowiązku sprawdzać poprawności pakowania przesyłek, nie mniej jednak posiadamy taką możliwość.   
 3. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje następującym podmiotom:
  1. Zleceniodawcy,
  2. Odbiorcy (adresatowi przesyłki) – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona odbiorcy.
 4. Reklamacja nie będzie rozpoznawana, jeżeli:
  1. została zgłoszona lub uzupełniona po upływie terminów wymienionych wyżej,
  2. jest nieścisła lub niekompletna,
  3. została wniesiona przez osobę nieuprawnioną.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę ( lub imię i nazwisko) osoby występującej z reklamacją,
  2. tytuł reklamacji,
  3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych,
  4. potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),
  5. kwotę roszczenia reklamacyjnego,
  6. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewóz przesyłki,
  7. wykaz załączników do reklamacji,
  8. podpis osoby składającej reklamację.
 6. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w § 17 ust. 4 niniejszego regulaminu Zleceniobiorca informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.
 7. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić, pod rygorem jej utraty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do jej uzupełnienia.
 8. Reklamacja jest rozpoznawana i rozstrzygana  w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji. Roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżenia z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Zleceniobiorcy przez adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki. Wszelkie roszczenia przeciwko Paczkomania muszą zostać zgłoszone w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy przesyłka, bądź została oddana do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinna zostać oddana do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa, jakie przysługują nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Biuro Zleceniobiorcy powiadamia osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.
 10. Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części albo może zostać oddalona.
 11. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiera:
  1. uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji,
  2. ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
 12. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Zleceniobiorcy.
 13. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
 14. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo Pocztowe przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 15. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
 16. Zleceniodawcy przysługuje prawo skorzystania z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  
§18
 1. Regulamin niniejszy w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy www.paczkomania.com.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przekazaniem Zleceniobiorcy przesyłki do przewozu.
§19
 1. Paczkomania informuje, ze prowadzona przez nas polityka prywatności jest zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Nasza firma bezpiecznie przechowuje zgromadzone dane (do celów fiskalnych i księgowych), nie rozpowszechnia ich i nie dzieli się z osobami trzecimi.
 2. Zleceniodawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby Zleceniobiorca przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu  realizacji przez Zleceniobiorcę usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu  i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych  Zleceniobiorcy. 
§20
 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
§21 Postanowienia końcowe
 1. Paczkomania zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu oraz sposobu i zakresu wykonywanych usług. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu. Regulamin oraz wszystkie jego nowe postanowienia obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej: www.paczkomania.com.
 2. Korzystanie z usług Paczkomania po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza ich akceptację. W przypadku braku akceptacji tych zmian koniecznie jest odstąpienie od zawartej umowy, jej modyfikacja, lub powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.
 3. Wiążące są zmiany regulaminu umieszczonego na naszej stronie internetowej i regulamin ten jest jedynym obowiązującym mimo, iż umieszczone z poprzedzającej zmiany wersji cytowane wycinki w innych (zwłaszcza drukowanych przed zmianami) mediach mogą stanowić inaczej co do jego postanowień.
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego. Do Umów zawieranych przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają w zależności od rodzaju nadawanej przesyłki przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38. 266 oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe Dz. U. nr 130 poz. 1188 z poźn. zm.
Słowniczek:

Zleceniodawca, Nadawca – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług pocztowych,
Zleceniobiorca – przedsiębiorca, operator uprawniony do wykonywania działalności pocztowej,
Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej,
Przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Zleceniobiorcę w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi,
Przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Zleceniodawcę,
Adres  – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez Zleceniodawcę,
Adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca,
Agent – przedsiębiorca pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług pocztowych na rzecz Zleceniobiorcy, zawierającego takie umowy w jego imieniu,
Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie, lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej.